• :
  • :
Sun 14th Jul

7 Muharram 1446

PRAYER BEGINS IQAMAH
Fajr 3:09 3:59
Sunrise 4:59
Zuhr 1:12 1:30
Asr 5:25 7:00
Maghrib 9:15 9:22
Isha 10:23 10:45
Jumuah 1:15